Navigácia

Oddelenie výchovy mimo vyučovania

    Oddelenie výchovy mimo vyučovania je neoddeliteľnou súčasťou LVS, ktoré zodpovedá za starostlivosť o deti v čase po skončení vyučovania.

Oddelenie výchovy mimo vyučovania tvoria :

Ø      Vedúca oddelenia

Ø      Kmeňoví vychovávatelia

Ø      Noční vychovávatelia

Úlohou výchovy mimo vyučovania je:

 • poznať osobnosť klienta, jeho emočné prežívanie, morálne a vôľové vlastnosti, úroveň a spektrum jeho záujmov, jeho sociálne vzťahy, nedostatky, zistiť, nakoľko je samostatný v oblasti sebaobsluhy a hygieny
 • plánovať a organizovať výchovnú činnosť tak, aby boli v nej vyvážené všetky zložky výchovy s dôrazom na dynamické a aktívne činnosti spojené s pohybom a rozvíjajúce kreativitu a záujmy klientov
 • denne hodnotiť správanie klienta formou individuálneho hodnotenia v skupine s využitím bodovacieho systému. O správaní klienta urobiť písomný záznam
 • uschovávať vreckové a viesť o ňom evidenciu
 • spolupracovať so školou v oblasti prípravy na vyučovanie , venovať zvýšenú pozornosť klientom so špecifickými poruchami učenia
 • v spolupráci s diagnosticko-terapeutickým oddelením hľadať príčiny porúch správania, následne vhodnú motiváciu a metódy na dosiahnutie nápravy porúch správania
 • spolupracovať s rodičmi a poskytovať im informácie
 • na základe dlhodobého pozorovania vypracovať záverečnú správu o klientovi

V čase od 13:00 hod. do 20:00 hod. sú deti rozdelené v štyroch výchovných skupinách.
V jednej výchovnej skupine je maximálne 8 detí, o ktoré sa striedavo starajú dvaja kmeňoví vychovávatelia (muž - žena) a pravidelne sa striedajú, v skupine je teda vždy len jeden vychovávateľ.

Všetky úlohy vychovávatelia realizujú v pevne stanovenom režime.

V tomto režime sú zakomponované :

- oddychové činnosti (spoločenské hry, počúvanie hudby atď.)

- športové činnosti (futbal, hokej, plávanie, basketbal, stolný tenis atď.)

- krúžkové aktivity (športový, tvorivý, rybársky, šikovných rúk, starostlivosť o
okrasné rastliny, šachový, hudobný a tanečný)

- pracovné aktivity (starostlivosť o jednotlivé časti areálu LVS, starostlivosť o
záhradku atď. )

- príprava na vyučovanie (príprava detí do školy - písanie úloh, učenie sa)
tvorivé aktivity (práca s drevom, papierom a inými materiálmi, výzdoba LVS
atď. )

- odmenové akcie (návšteva kina, plavárne, hokeja – zápasy Slovana atď. )

- zážitkové aktivity (splav Dunaja, stanovanie a turistika, cyklotúry)

V čase od 20:00 hod. do 8:00 hod. sa o deti starajú dvaja noční vychovávatelia, ktorí pomáhajú deťom pri ich upevňovaní seba obslužných návykov (dodržiavanie hygieny, upratovanie osobných vecí, udržiavanie poriadku a čistoty v izbách).

Všetky naše aktivity sú zamerané na pomoc dieťaťu, tým aj rodine a sú neoddeliteľnou súčasťou našej komplexnej práce.

Novinky

Kontakt

 • Liečebno-výchovné sanatórium
  Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
 • 02/59 10 35 12 - riaditeľ
  02/59 10 35 11 - sekretariát
  02/59 10 35 14 - sociálny pracovník

Fotogaléria

Počet návštev: 575892