• Výchova

    • Oddelenie výchovy mimo vyučovania

         Oddelenie výchovy mimo vyučovania je neoddeliteľnou súčasťou LVS, ktoré zodpovedá za starostlivosť o deti v čase po skončení vyučovania.

     Oddelenie výchovy mimo vyučovania tvoria :

     Ø      Vedúca oddelenia

     Ø      Kmeňoví vychovávatelia

     Ø      Noční vychovávatelia

     Úlohou výchovy mimo vyučovania je:

     • poznať osobnosť klienta, jeho emočné prežívanie, morálne a vôľové vlastnosti, úroveň a spektrum jeho záujmov, jeho sociálne vzťahy, nedostatky, zistiť, nakoľko je samostatný v oblasti sebaobsluhy a hygieny
     • plánovať a organizovať výchovnú činnosť tak, aby boli v nej vyvážené všetky zložky výchovy s dôrazom na dynamické a aktívne činnosti spojené s pohybom a rozvíjajúce kreativitu a záujmy klientov
     • denne hodnotiť správanie klienta formou individuálneho hodnotenia v skupine s využitím bodovacieho systému. O správaní klienta urobiť písomný záznam
     • uschovávať vreckové a viesť o ňom evidenciu
     • spolupracovať so školou v oblasti prípravy na vyučovanie , venovať zvýšenú pozornosť klientom so špecifickými poruchami učenia
     • v spolupráci s diagnosticko-terapeutickým oddelením hľadať príčiny porúch správania, následne vhodnú motiváciu a metódy na dosiahnutie nápravy porúch správania
     • spolupracovať s rodičmi a poskytovať im informácie
     • na základe dlhodobého pozorovania vypracovať záverečnú správu o klientovi

     V čase od 13:10 hod. do 20:00 hod. sú deti rozdelené v štyroch výchovných skupinách.
     V jednej výchovnej skupine je maximálne 8 detí, o ktoré sa striedavo starajú dvaja kmeňoví vychovávatelia (muž - žena) a pravidelne sa striedajú, v skupine je teda vždy len jeden vychovávateľ.

     Všetky úlohy vychovávatelia realizujú v pevne stanovenom režime.

     V tomto režime sú zakomponované :

     - oddychové činnosti (spoločenské hry, počúvanie hudby atď.)

     - športové činnosti (futbal, floorbal, plávanie, basketbal, stolný tenis atď.)

     - krúžkové aktivity (športový, šikovných rúk, turistický, stolnotenisový, krúžok varenia, dramatický krúžok, hudobný,

     enkaustický a tvorivý)

     - pracovné aktivity (starostlivosť o jednotlivé časti areálu LVS, starostlivosť o
     záhradku atď. )

     - príprava na vyučovanie (príprava detí do školy - písanie úloh, učenie sa)
     - tvorivé aktivity (práca s drevom, papierom a inými materiálmi, výzdoba LVS
     atď. )

     - odmenové akcie (návšteva kina, plavárne, kultúrnych podujatí, atď. )

     - zážitkové aktivity 

     V čase od 20:00 hod. do 8:00 hod. sa o deti starajú dvaja noční vychovávatelia, ktorí pomáhajú deťom pri ich upevňovaní seba obslužných návykov (dodržiavanie hygieny, upratovanie osobných vecí, udržiavanie poriadku a čistoty v izbách).

     Všetky naše aktivity sú zamerané na pomoc dieťaťu, tým aj rodine a sú neoddeliteľnou súčasťou našej komplexnej práce.