• Diagnosticko-terapeutické oddelenie

    • Spôsob práce diagnosticko-terapeutického oddelenia

     Diagnosticko-terapeutický úsek v LVS zabezpečuje v koordinácii so školou a úsekom výchovy odbornú psychologickú a liečebno-pedagogickú starostlivosť o klientov individuálnou aj skupinovou formou:

     • spolupodieľa sa na prijímacom konaní nových klientov LVS
     • nadväzuje kontakt s rodičmi aj dieťaťom a jeho priame uvedenie do zariadenia v deň nástupu
     • realizuje psychologickú a liečebno-pedagogickú diagnostiku, komplexné psychologické vyšetrenie, prognostiku a poradenstvo
     • organizuje a realizuje individuálnu aj skupinovú terapeutickú prácu s klientom a rodičom
     • poskytuje rodičom informácie o psychologickom vyšetrení klienta
     • spolupracuje s ostatnými oddeleniami pri riešení aktuálnych výchovno-vzdelávacích problémoch a pri hľadaní vhodných foriem a metód prístupu ku klientovi
     • aktívne sa zúčastňuje na tvorbe individuálnych vzdelávacích programov
     • vypracováva záverečnú (v prípade potreby aj priebežnú) psychologickú správu
     • podľa potreby spolupracuje s kmeňovou školou, pedagogicko-psychologickou, príp. špeciálno-pedagogickou poradňou v mieste bydliska klienta

      

      

     Sociálny pedagóg

     - pre sociálneho pedagóga v liečebno-výchovnom sanatóriu sú klientmi rodičia a ich deti

     - sociálny pedagóg vykonáva sociálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu klienta pred nástupom do sanatória a počas jeho pobytu v sanatóriu

     - realizuje odbornú poradenskú, socializačnú a resocializačnú činnosť

     - sociálny pedagóg je povinný poznať klienta, jeho sociálne prostredie, orientovať sa v anamnestických údajoch, zrealizovať sociálnu diagnostiku a stanoviť sociálnu diagnózu

     - rozhovorom alebo osobným stretnutím realizuje prvý kontakt s rodičmi a ich deťmi, ktorí prejavia záujem, alebo požiadajú o umiestnenie dieťaťa do LVS. V rámci rozhovoru poskytuje všetky informácie týkajúce sa pobytu dieťaťa v LVS a sprostredkováva kontakt s ostatnými pracovníkmi LVS

     - kompletizuje dokumentáciu dieťaťa a anamnestické údaje, s ktorými oboznamuje prijímaciu komisiu LVS. Aktívne spolupracuje s prijímacou komisiou a spoločne s členmi prijímacej komisie rozhoduje o prijatí dieťaťa do LVS

     - je kontaktnou osobou pri prijímaní dieťaťa, predkladá rodičom rozhodnutie o prijatí dieťaťa do LVS, zmluvu o dobrovoľnom pobyte dieťaťa, oboznámi dieťa s prostredím LVS, predstaví rodičov a dieťa psychológovi, alebo v škole

     - v rámci sociálnej terapie je správne vybranou metódou sociálnej práce pomáhať deťom s poruchami správania, usmerňovať a riešiť ich problémy v spolupráci so školou, výchovou, diagnosticko-terapeutickým oddelením a spolupracovať so zdravotnou sestrou LVS

     - vykonáva koordinačnú činnosť v oblasti sociálnej práce medzi jednotlivými oddeleniami liečebno-výchovného sanatória (ďalej len LVS)

     - v rámci metód sociálnej práce pracuje s klientom v LVS individuálne a skupinovo, zúčastňuje sa komunitných stretnutí, v prípade potreby rodičovských skupiniek a terapeutických skupiniek

     - sociálny pedagóg zabezpečuje kontakt s rodičmi, kmeňovými školami, sociálnymi kurátormi úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, pedagogicko-psychologickými poradňami, súdmi, diagnostickými a krízovými centrami, detskými domovmi, políciou a ostatnými zainteresovanými osobami a inštitúciami

     - pri ukončení pobytu klienta spracováva všetky potrebné doklady a uzatvára spisovú dokumentáciu dieťaťa

     - sociálny pedagóg zabezpečuje a spracováva katamnézu prípadov.